Μέταφων τεστ

Τεστ Πρώιμης Aνίχνευσης Δυσλεξίας
November 14, 2020
Σύστημα Achenbach
November 14, 2020

Μέταφων τεστ

ΜέταΦΩΝ Τεστ

Το Τεστ Μεταφωνολογικής Ανάπτυξης και Αναγνωστικής Ετοιμότητας είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης για την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή. Χρησιμοποιείται σε επίπεδο πρόληψης, προκειμένου να αξιολογηθούν παιδιά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στον γραπτό λόγο στο πλαίσιο του σχολείου, λόγω συγκαλυμμένων ή έκδηλων γλωσσικών διαταραχών, ανωριμότητας ή καθυστέρησης, με στόχο την πρώιμη παρέμβαση και έγκαιρη κλινική αντιμετώπιση.

Αποτελείται από δύο μέρη:

  • Το Αναπτυξιακό «ΜέταΦΩΝ τεστ» (ΠΛΗΡΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ) για τις ηλικίες 3:10-6:6 ετών, με διαγνωστικό χαρακτήρα για την προσχολική ηλικία.

Η πλήρης χορήγηση περιλαμβάνει 37 κριτήρια αξιολόγησης χωρισμένα στα γλωσσολογικά επίπεδα ρίμας (ομοιοκαταληξίας) -συλλαβής-φωνήματος.

Ερμηνεύει τις επιδόσεις των παιδιών μέσω:

  • α) Διαγνωστικού Διαγράμματος Φωνολογικής Επίγνωσης,
  • β) Αναπτυξιακού προφίλ φωνολογικής επίγνωσης
  • γ) Αναπτυξιακών ηλικιών. Παρέχει επίσης, τις απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασμό προγράμματος αντιμετώπισης.
  • Το Ανιχνευτικό «ΜέταΦΩΝ τεστ» (ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ) για τις ηλικίες 5:0-7:0 ετών, για νήπια και μαθητές Α΄ Δημοτικού.

Έχει ανιχνευτικό χαρακτήρα, (screening) με 15 κριτήρια αξιολόγησης τα οποία αποτελούν τμήμα της πλήρους χορήγησης.

Αξιολογεί την Αναγνωστική Ετοιμότητα ως προς τη Φωνολογική Επίγνωση και παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά υψηλού κινδύνου για εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών.

Σε τι χρησιμεύει;

Είναι το πρώτο τεστ στο είδος του στον Ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για ένα έγκυρο και αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο, σταθμισμένο πανελλαδικά, που σκοπό έχει την αξιολόγηση των μεταφωνολογικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας για την ανίχνευση των δυσκολιών στο γραπτό λόγο, δηλαδή την πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών. Η φωνολογική επίγνωση, αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων.