Ειδική Διαπαιδαγώγηση

        Η ειδική διαπαιδαγώγηση έχει σαν στόχο την πρόληψη, αξιολόγηση και
        αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί.

        Στον τομέα της ειδικής μάθησης παρέχονται προγράμματα ειδικής παιδαγωγικής

       που βοηθούν :

 • παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν όλες τις ικανότητες που χρειάζονται  για να ενταχθούν στο κανονικό σχολείο
 • παιδιά σχολικής ηλικίας να αντιμετωπίσουν τις μαθησιακές δυσκολίες που έχουν και έτσι να βοηθηθούν αποτελεσματικά στην παρακολούθηση των μαθημάτων τους.

             Απευθύνεται σε μαθητές που παρουσιάζουν :

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως : δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία
 • Γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται σε οριακό νοητικό δυναμικό ή σε άλλους κοινωνικό – πολιτισμικούς παράγοντες
 • Ελλειμματική προσοχή, παρορμητικότητα, υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Διαταραχές στο λόγο και την ομιλία
 • Προβλήματα συμπεριφοράς ή και ρύθμισης
 • Αναπτυξιακές διαταραχές
 • Νοητική Αναπηρία
 • Κινητικά προβλήματα κ.ά.

       Η παρέμβαση του προγράμματος ειδικής μάθησης στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων όπως :

 • Φωνολογικής ενημερότητας
 • Ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου
 • Γραφής και ορθογραφίας (θεματικής και καταληκτικής)
 • Χρήσης γραμματικών, ορθογραφικών και συντακτικών κανόνων
 • Χρήσης λέξεων σε προφορικό και γραπτό λόγο (ετυμολογία, παραγωγή και σύνθεση λέξεων – εμπλουτισμός λεξιλογίου)
 • Περίληψης κειμένου (εντοπισμός κύριων σημείων, πλαγιότιτλοι)
 • Παραγωγής γραπτού λόγου
 • Χρήσης ειδικών στρατηγικών μάθησης
 • Κατανόησης, εκμάθησης και αναπαραγωγής κειμένων (για τη μελέτη θεωρητικών μαθημάτων)
 • Κατανόησης προμαθηματικών, μαθηματικών εννοιών
 • Εκμάθησης και αυτοματοποίησης των μαθηματικών πράξεων
 • Κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων και ασκήσεων

          Στα προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης του κέντρου μας :

 • Καταρτίζεται πάντα ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε παιδί, που στοχεύει στην αξιοποίηση των ικανοτήτων του και στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολίων του, προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές του ανάγκες και στον προσωπικό ρυθμό μάθησης.
 • Χρησιμοποιείται εξειδικευμένο υλικό ανάλογα με το προφίλ του μαθητή (υποστηρικτική τεχνολογία, λογισμικά, εξειδικευμένες ασκήσεις, εικονογραφικό και κιναισθητικό υλικό).
 • Επιλέγονται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές μέθοδοι και στρατηγικές, στις οποίες αρχικά το παιδί εκπαιδεύεται και στη συνέχεια τις αυτοματοποιεί, ώστε να τις χρησιμοποιεί σε όλα τα μαθησιακά περιβάλλοντα.
 • Προτείνονται και εφαρμόζονται οι κατάλληλες παρεμβάσεις και προσαρμογές για τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο και το σπίτι.
 • Δίνονται οι υποδείξεις σε γονείς και δασκάλους.
 • Αντιμετωπίζονται τα πιθανά συνοδά αισθητηριακά, συμπεριφοριστικά ή και ψυχολογικά προβλήματα του μαθητή, προκειμένου να αναδεικνύονται οι ικανότητές του και να ενισχύεται η αυτοεκτίμησή του.