Ψυχομετρικό κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας Λ-α-Τ-ω

Ψυχομετρικά Κριτήρια Μαθηματικής Επάρκειας
November 14, 2020

Ψυχομετρικό κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας Λ-α-Τ-ω

Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας Λ-α-Τ-ω
Το Λ-α-τ-ω είναι ένα σταθμισμένο κριτήριο γλωσσικής επάρκειας. Υπάρχουν δύο επίπεδα κριτηρίων :
Το Επίπεδο Ι (ή Λ-α-Τ-ω Ι) για παιδιά ηλικίας 4-7.11 χρόνων, που αξιολογεί το προσληπτικό,
οργανωτικό και εκφραστικό σύστημα του λόγου, βαθμολογώντας επιπλέον τα φωνολογικά,
μορφοσυντακτικά και σημασιολογικά στοιχεία του λόγου.
Το Επίπεδο ΙΙ (ή Λ-α-Τ-ω ΙΙ) για παιδιά ηλικίας 8-15.11 χρονών, που αξιολογεί το προσληπτικό,
οργανωτικό και εκφραστικό σύστημα του λόγου, βαθμολογώντας επιπλέον τα μορφοσυντακτικά και τα
σημασιολογικά στοιχεία του λόγου.
Οι επιμέρους βαθμολογίες μας δίνουν σταθμισμένες μετρήσεις για όλα τα παραπάνω συστήματα και
στοιχεία. Η τελική επεξεργασία των τυπικών βαθμών των αντιθετικών συνθέσεων οδηγούν σε ένα γενικό
πηλίκο γλωσσικής επάρκειας.