Αθηνά Τεστ

Word Finding Vocabulary Test
November 13, 2020
Αν Ομιλώ
November 13, 2020

Αθηνά Τεστ

Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο για τον εντοπισμό παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου (επίπεδο και ρυθμό ανάπτυξης σε διάφορους τομείς. Δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε καίριους τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει περιοχές που είναι ελλειμματικές και χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικο-θεραπευτικής παρέμβασης.  Χορηγείται  στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • σε παιδιά ηλικίας 5 έως και 9 ετών,
  • σε σοβαρές νοητικές ανεπάρκειες (5-14 ετών) και
  • μεμονωμένες επιμέρους κλίμακες του τεστ (από νηπιακή έως εφηβική ηλικία).

Τα εξεταστικά αποτελέσματα του Αθηνά Τεστ μπορούν να αξιοποιηθούν για να προγραμματιστεί και να εφαρμοστεί η κατάλληλη εξατομικευμένη διδασκαλία στους μαθητές (ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό πλαίσιο). Μπορεί ακόμα να χρησιμεύσει ως εργαλείο για μια πρώτη ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση μαθητών όπου θα βοηθήσει στον εντοπισμό παιδιών που χρειάζεται να παραπεμφθούν για συστηματικότερη διαγνωστική αξιολόγηση.

Με την βοήθεια του Αθηνά Τεστ μπορεί να καθοριστεί όχι μόνο το κατά πόσο το επίπεδο ανάπτυξης ενός παιδιού είναι σύστοιχο με την χρονολογική του ηλικία, συγκρίνοντας την επίδοση του με παιδιά της ηλικίας του (δι-ατομικές διαφορές), αλλά και οι διαφορές που μπορεί να προκύψουν στις διάφορες επιμέρους ικανότητες και επιδόσεις μέσα στο ίδιο το υπό αξιολόγηση παιδί (ενδο-ατομικές διαφορές).

Το Αθηνά Τεστ αποτελείται από δεκατέσσερις κύριες κλίμακες και μία συμπληρωματική, σε μορφή ψυχομετρικών κλιμάκων, που αξιολογούν πέντε βασικούς τομείς της ανάπτυξης του παιδιού όπως:

  • Νοητική Ικανότητα
  • Ολοκλήρωση Παραστάσεων
  • Μνήμη Ακολουθιών
  • Γραφο-φωνολογική Ενημερότητα
  • Νευρο-ψυχολογική Ωριμότητα